O projektu: EVC Švýcárna školám – EVVO

Informace o projektu:

Název projektu: EVC Švýcárna školám - Tvorba a realizace programů EVVO pro žáky v primárním vzdělávání v cenném přírodním prostředí Moravského krasu

Web stránky projektu: evvo.svycarna.eu

Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/02.0101

Název příjemce: Základní článek Hnutí Brontosaurus Modrý kámen

Datum zahájení realizace projektu: 1. ledna 2013

Datum ukončení realizace projektu: 31. června 2014

Celková výše finanční podpory: 2 311 908,00 Kč

Cíle projektu:

Cílem projektu je v souladu s Koncepcí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Jihomoravského krajě rozšířit nabídku vzdělávacích kurzů pro I. A II. Stupeň ZŠ a střední školy v oblasti EVVO.

Specifickými cíli projektu jsou:

 1. Vytvořením nabídky programů zaměřených na terénní praktickou a interaktivní výuku v unikátním přírodním prostředí Josefovského údolí v Moravském krasu rozšířit možnosti pro realizaci EVVO pro cílové skupiny žáků základních škol a studentů středních škol z okresů Blansko, Brno-venkov a v případě pobytových programů z celého Jihomoravského kraje.
 2. Díky využití potenciálu historie a přírodního bohatství Josefovského údolí realizovat programy, které reflektují požadavky kurikulární reformy v oblasti mezipředmětových vazeb a průřezových témat a umožňují maximálně názorně demonstrovat komplexnost a provázanost interakcí člověka a jeho životního prostředí.
 3. Využíváním moderních metod výuky a ICT při realizaci programů iniciovat aktivní přístup žáků a studentů k probíranému tématu, usnadňovat pochopení komplexnosti vazeb mezi jednotlivými tématy, zapamatování informací, a motivovat je prostřednictvím úkolů ke spolupráci v týmu a využívání metod kritického myšlení.
 4. Při realizaci programů pro žáky a studenty v souladu s požadavky kurikulární reformy nejen předávat informace, ale působit díky jejich aktivnímu zapojení, zprostředkování souvislostí, mezipředmětových vazeb, prostřednictvím výuky zážitkem a podporou kritického myšlení i na rozvoj jejich klíčových kompetencí a pozitivně je ovlivňovat v oblasti postojů a hodnot zejména ve smyslu změny antropocentrického pohledu ve vnímání v globálních souvislostech.

Klíčové aktivity:

 1. Tvorba a realizace vzdělávacího programu EVVO Dveře do Tajuplného údolí (jednodenní; pro 2. stupeň; okruhy průřezového tématu 1, 3, 4)
 2. Tvorba a realizace vzdělávacího programu EVVO Za skřítky lesa (3 denní; pro 1.a 2. třídy prvního stupně; okruhy průřezového tématu 1, 2, 3, 4)
 3. Tvorba a realizace vzdělávacího programu EVVO Lesní bytosti a my (3 denní; pro 3.-5. třídy; okruhy průřezového tématu 1, 2, 3, 4)
 4. Tvorba a realizace vzdělávacího programu EVVO Krajina na obzoru ! (5denní; pro 3.-5. třídy, okruhy průřezového tématu 1, 2, 3, 4)
 5. Tvorba a realizace vzdělávacího programu EVVO Cesta z města (5 denní; pro 2.stupeň a 1. ročníky SŠ)

Cílové skupiny projektu:

 • žáci obou stupňů ZŠ v okrese Blansko
 • žáci obou stupňů ZŠ v Jihomoravském kraji

Průběh řešení projektu:

 1. monitorovací období (1. 1. 2013 - 31. 3. 2013)
 • Byl ustanoven realizační tým projektu a rozděleny jednotlivé úkoly, kompetence a odpovědnosti
 • Proběhlo vypracování a podpis pracovních smluv pro realizační tým projektu
 • Byl stanoven plán úkolů a aktivit, formulovány postupy jejich plnění
 • Byly započaty práce související s publicitou projektu – příprava dokumentů, internetové prezentace, zapracování prvků publicity do připravovaných lektorských manuálů
 • Metodici a lektoři započali realizaci klíčových aktivit:
 • Probíhaly pravidelné schůzky realizačního týmu projektu