Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Vnitřní předpisy pro činnost ZČ HB Slunovrat
8.3.2007
 1. Jednací řád kolektivního orgánu Valné hromady (dále VH)
  1. Všichni přítomní členové Základního článku Hnutí Brontosaurus Slunovrat (dále ZČ) se musí zapsat do prezenční listiny VH. Ta se stává přílohou zápisu z VH.
  2. Jednání VH zahájí předseda ZČ. Pokud není předseda přítomen, zahájí VH jiný statutární zástupce ZČ. Pokud žádný takový není na VH přítomen, zahájí VH nejdéle registrovaný člen.
  3. Zvolí se moderátor, který celou VH řídí.
  4. Jednání VH nebo jejích částí mohou být přítomni i hosté, nerozhodne-li VH jinak.
  5. Ustanoví se zapisovatel, který celé jednání VH zapisuje a skrutátor pro sčítání hlasů.
  6. Valná hromada rozhoduje hlasováním – souhlasem nadpoloviční většiny zapsaných členů. Pro sčítání hlasů je také možné použít institutu optické většiny. Vznese-li někdo námitku vůči optické většině, je nutné hlasování opakovat a nechat hlasy sečíst. Nadpoloviční většinou hlasů musí být schváleno usnesení a správnost zápisu VH. Pokud se člen neúčastní hlasování, je jeho hlas započítán jako hlas, zdržel se hlasování“.
  7. Plán jednání
   1. zpráva o činnosti ZČ, vypracuje předseda nebo jím pověřená osoba
   2. zpráva o hospodaření ZČ, vypracuje hospodář nebo pokladník
   3. podněty k projednání – může podat kterýkoli člen ZČ
   4. rámcový plán činnosti ZČ
   5. volba Rady ZČ
  8. Volba Rady ZČ
   1. Stávající Rada ZČ odstoupí.
   2. Zvolí se tříčlenná sčítací komise.
   3. Shromáždí se návrhy na kandidáty, kteří se k návrhu vyjádří. Každý člen ZČ může navrhnout svého kandidáta na jakoukoli funkci v Radě ZČ.
   4. Sestaví se kandidátní listina (zvlášť pro každou funkci v Radě ZČ).
   5. Volba probíhá tajně – hlasuje se pro každého statutárního zástupce a volného člena samostatně.
   6. Hlasy poté sečte sčítací komise.
   7. Zvolení kandidáti jsou ti, kteří získali nejvyšší a zároveň nadpoloviční počet hlasů.
   8. Pokud bude kandidát zvolen ve více funkcích, sám se rozhodne, kterou funkci preferuje.
   9. O neobsazené funkci rozhodne nové hlasování.
    V případě, že žádný kandidát nedosáhne nadpoloviční většiny hlasů, volbu do dané funkce je nutné opakovat.
  9. Ukončení VH provede nový předseda po splnění následujících podmínek:
   1. Byli zvoleni všichni statutární zástupci.
   2. Bylo schváleno závěrečné usnesení a zápis z VH.
   Nejsou-li tyto podmínky splněny, VH ustanoví nový termín jednání VH a pověří prozatímním vedením ZČ starou Radu ZČ.
 2. Radu ZČ tvoří statutární zástupci a další členové a je volena VH ZČ
  1. Počet členů určuje VH ZČ, minimální počet jsou tři.
   Volené funkce
   • předseda
   • hospodář
    Pravomoci předsedy a hospodáře řeší Vnitřní předpis III., bod 8. a 9. HB.
   • místopředseda (zastupuje předsedu a může jednat jménem ZČ)
   • pokladník (spravuje peníze na hotovosti, vede s hospodářem účetnictví, vede pokladní knihu a nemůže jednat jménem ZČ bez pověření Rady ZČ)
   • volný člen rady ZČ (nemůže jednat jménem ZČ bez pověření Rady ZČ).
  2. Činnost Rady ZČ
   • Koordinuje činnost ZČ.
   • Komunikuje s Radou Hnutí Brontosaurus (dále jen RHB) a státními orgány.
   • Navrhuje kandidáty na VH HB.
   • Archivuje doklady o jednotlivých akcích.
   • Může pověřit další členy ZČ (s jejich souhlasem) krátkodobými nebo dlouhodobými funkcemi.
   • Je povinna vést evidenci majetku a stanovuje pravidla o nakládáním s ním.
   • Schází se minimálně jednou za 2 měsíce vyjma července a srpna.
 3. Člen ZČ je povinen odvádět členské příspěvky – jejich výši pro daný rok navrhuje Rada a schvaluje VH
 4. Stanovení pravidel pro organizátory ZČ pro pořádání akcí
  1. Před pořádáním akce a její propagací oznámit tuto skutečnost předsedovi a stanovit případné požadavky na ZČ.
  2. Zajistit včasnou propagaci akce.
  3. Vyzvednout případnou zálohu.
  4. Proplácení jízdného
   • 1/2 jízdného se na pracovních akcích ZČ proplácí do výše 150 Kč.
   • Organizátoři akce mají právo dát si proplatit celou výši jízdného na pracovní i nepracovní akci.
   • Jízdné účastníkům se neproplácí na nepracovních akcích.
   • Případné výjimky schvaluje Rada ZČ.
  5. Povinnosti organizátora během akce a po jejím ukončení
   • Seznámit účastníky s bezpečnostními pravidly
   • Předat vyúčtování akce a seznam účastníků hospodáři upravené dle jeho požadavků
   • Vrátit pomůcky a vybavení zapůjčené na akci od ZČ
   • Poslat zvadlo kronikářům a požádat některého z účastníků o vypracování zprávy z akce (formou článku do kroniky a Slunoskratu).
 5. Tyto předpisy jsou rozvedeny v prováděcích předpisech ZČ, které vytváří Rada ZČ

Změnu vnitřních předpisů může provést pouze VH ZČ.

Tyto vnitřní předpisy nabývají platnost dne 3. 3. 2007