Základní článek Hnutí Brontosaurus Slunovrat
Stanovy Hnutí Brontosaurus
19.1.2007 Petr Žblebt Jarušek

Stanovy Hnutí Brontosaurus

Článek 1. Hnutí Brontosaurus 1.1. Hnutí Brontosaurus (HB) je samostatné občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/90 Sb. Hnutí Brontosaurus je neziskovou organizací. 1.2. Hnutí Brontosaurus je občanské sdružení dětí a mládeže. 1.3. Hnutí Brontosaurus je zaměřené na ochranu přírody a krajiny a výchovně-vzdělávací činnost. 1.4. Hnutí Brontosaurus působí na území ČR a má vlastní organizační strukturu. 1.5. Základní články (dále jen ZČ) Hnutí Brontosaurus (dále jen HB) jsou samostatnými právnickými osobami a organizačními jednotkami ve smyslu § 70 zákona č. 114/1992 Sb. 1.6. Sídlem Hnutí Brontosaurus je Orlí 5, Brno, 602 00. O změně sídla Hnutí Brontosaurus rozhoduje Rada Hnutí Brontosaurus. Poznámka - v lednu 2007 došlo k přestěhování na ulici Hvězdová 10, Brno 602 00, nicméně tyto stanovy platí do schválení nové verze na Valné Hromadě HB Článek 2. Programové cíle Hnutí Brontosaurus sleduje tyto programové cíle: 2.1. Vychovávat sebe i ostatní k trvale udržitelnému způsobu života, tzn. k jednání odpovědnému ke společnosti i přírodě, formovat takový životní způsob, který nebude poškozovat prostředí, v němž žijeme. Zaměřit se na pochopení souvislostí, uvědomění si vlastní odpovědnosti a posílení vlastní angažovanosti. Rozvíjet výchovu zkušeností a prožitkem, a to zejména prací, hrou, příkladem a bezprostředním kontaktem s přírodou. 2.2. Vlastní prací, činem a příkladem pomáhat při ochraně a tvorbě životního prostředí a krajiny a při ochraně a záchraně přírodních, kulturních a historických památek. 2.3. Mladým lidem pomáhat vytvářet kolektivy umožňující získání pocitu sounáležitosti, uznání a seberealizace. Snažit se dávat si navzájem radost a příjemné zážitky, podporovat pořádání nápaditých akcí, které přispívají k ochraně a tvorbě životního prostředí a rozvoji člověka. 2.4. Provádět nezávislou kontrolní a výzkumnou činnost, zajímat se o problémy životního prostředí a aktivním způsobem se snažit podílet na jejich řešení. V tomto smyslu působit na státní orgány, organizace i jednotlivce a další subjekty. Podporovat ty síly, které usilují o odklon od konzumního způsobu života. Článek 3. Členství 3.1. Členem Hnutí Brontosaurus může být každá fyzická i právnická osoba, pokud splní následující podmínky: 3.1.a. projeví o členství v HB zájem, 3.1.b. souhlasí s programovými cíli HB (stvrzuje se písemně při přijetí člena), 3.1.c. respektuje Stanovy HB a ostatní odvozené předpisy. 3.2. Formy členství: 3.2.a. individuální členství (základní forma členství) 3.2.b. rodinné členství. Tato forma platí pouze pro manžele nebo osoby žijící ve společné domácnosti a jejich děti nebo pro jednoho z rodičů a jeho děti. Členem Hnutí Brontosaurus jsou všichni příslušníci rodiny, kteří jsou zaregistrováni. 3.2.c. právnická osoba smí být členem HB pouze jako volný člen. 3.3. Typy členství: 3.3.a. Evidovaný člen (bez ohledu na formu členství) je členem HB a současně členem ZČ nebo Klubu HB (dále jen Klubu), u něhož je evidován. Individuální i rodinní členové kteréhokoliv ZČ nebo Klubu jsou současně členy Hnutí Brontosaurus 3.3.b. volný člen je členem HB, ale není současně členem žádného ZČ ani Klubu a je evidován přímo Radou HB 3.3.c. dětský člen – do 15 let věku. Za dětského člena písemně potvrdí souhlas s programovými cíli jeho zákonný zástupce. Dětský člen, který dovrší 15 let věku, se automaticky stává evidovaným členem, ale není povinen doplatit rozdíl členských příspěvků v daném období 3.4. Práva člena Hnutí Brontosaurus: 3.4.a. evidovaný člen má od 15 let věku poradní hlas ve vrcholném orgánu základního článku (jehož je členem) a právo volit orgány tohoto základního článku, 3.4.b. evidovaný člen ZČ má od 18 let věku hlasovací právo ve vrcholném orgánu ZČ (jehož je členem), právo být volen do orgánů ZČ (jehož je členem) a právo být delegátem Valné hromady a volit orgány Hnutí Brontosaurus. Evidovaný člen Klubu má od 18 let volební právo při volbě vedoucího Klubu (jehož je členem), právo být zvolen vedoucím Klubu (jehož je členem) a právo být delegátem Valné Hromady a volit orgány Hnutí Brontosaurus. Volní členové nejsou při volbě orgánů HB zastoupeni, 3.4.c. od 18 let věku má každý člen Hnutí Brontosaurus právo být volen do Rady HB, 3.4.d. každý člen HB starší 15 let se může podílet na vedení akcí HB a základních článků nebo Klubu a od 18 let může usilovat o získání kvalifikace „Organizátor Hnutí Brontosaurus” a „Organizátor Hnutí Brontosaurus pro BRĎO“(získání tohoto oprávnění je upraveno ve vnitřních předpisech sekce OHB), 3.4.e. každý člen Hnutí Brontosaurus starší 18 let se může stát členem sekce, splňuje-li podmínky požadované pro toto členství, 3.4.f. každý člen Hnutí Brontosaurus má právo vyvíjet samostatnou činnost ve smyslu plnění programových cílů HB, není-li tato činnost omezena Stanovami nebo nařízením voleného nebo kolektivního orgánu Hnutí Brontosaurus, a při dodržování pravidel užívání loga a jména HB, 3.4.g. každý člen Hnutí Brontosaurus má právo čerpat výhody vyplývající z členství v HB, dále má právo na informace a služby dle rozhodnutí kompetentních orgánů HB. Informace a služby poskytuje členovi ten statutární orgán, u něhož je člen evidován (pro volné členy je tedy tímto orgánem Rada HB), 3.4.h. každý člen Hnutí Brontosaurus má právo vyjadřovat se k činnosti všech orgánů HB a kdykoli se na ně obracet s dotazy, a to jak prostřednictvím svého základního článku nebo Klubu, tak osobně a účastnit se jednání kolektivních orgánů HB jako host, 3.4.i. každý člen HB starší 18 let se může stát vedoucím Klubu za splnění podmínek stanovených vnitřním předpisem pro Kluby. 3.5. Povinnosti člena Hnutí Brontosaurus. 3.5.a. Člen Hnutí Brontosaurus, bez ohledu na typ a formu členství, je povinen: 3.5.b. dodržovat Stanovy HB a usnesení a pokyny všech orgánů HB v rámci jejich působnosti, 3.5.c. nečinit kroky, které jsou v rozporu s programovými cíli HB, 3.5.d. plnit svědomitě a zodpovědně všechny své povinnosti v HB a nezneužívat svých práv, 3.5.e. platit členské příspěvky. 3.6. Každý člen Hnutí Brontosaurus může být současně členem libovolného počtu základních článků nebo Klubů. V centrální evidenci Hnutí Brontosaurus se takovýto člen eviduje pouze jednou. Členské příspěvky je takovýto člen povinen platit ve všech těchto základních článcích nebo Klubech, ale výhody vyplývající z členství na základě členství ve více článcích nebo Klubech se nekumulují. 3.7. Členem Hnutí Brontosaurus se zájemce stává na základě žádosti okamžikem evidence (registrace). Zakládající člen nově vzniklého ZČ nebo Klubu se stává členem v okamžiku registrace tohoto článku nebo Klubu. Podmínkou je splnění všech kritérií pro členství, zaplacení členských příspěvků a schválení příslušným statutárním orgánem HB (u členů evidovaných v ZČ HB jsou to statutární orgány ZČ, u členů Klubů vedoucí Klubu a u volných členů Rada HB). 3.7.a. Předseda ZČ HB, který vyřizuje žádost o přijetí za evidovaného člena, se řídí při jeho přijímání organizačním řádem a vnitřními předpisy základního článku (viz. bod 5.3. ) a rozhodnutími valné hromady základního článku, které mohou stanovovat přísnější kritéria pro přijímání nových členů než Stanovy HB. 3.7.b. Vedoucí Klubu, který vyřizuje žádost o přijetí za evidovaného člena, se řídí při jeho přijímání rozhodnutími valné hromady HB, Stanovami HB a vnitřními předpisy HB 3.8. Ukončení členství v Hnutí Brontosaurus je automaticky i ukončením členství ve všech základních článcích a Klubech, ve všech funkcích a sekcích HB. Člen, jehož členství končí, je povinen do jednoho měsíce od ukončení členství vyrovnat s HB (evidovaní členové i se ZČ nebo Klubem) a smluvními partnery HB (nebo ZČ) vzájemně svoje pohledávky, vrátit zapůjčený materiál a odevzdat doklady a poukázky na slevy a služby, které se vztahují jen na členy HB. Členství v Hnutí Brontosaurus zaniká: 3.8.a. volnému členovi písemnou rezignací na členství v HB dnem doručení rezignace předsedovi HB 3.8.b. evidovanému členovi písemnou rezignací na členství v HB dnem doručení rezignace předsedovi ZČ nebo vedoucímu Klubu, 3.8.c. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby 3.8.d. rozhodnutím Valné hromady Hnutí Brontosaurus, dnem doručení rozhodnutí, v případě závažného porušení Stanov Hnutí Brontosaurus nebo závazných právních předpisů 3.8.e. měsíc po ukončení členství v ZČ HB nebo Klubu podle čl. 3.9. b), neprovede-li v této lhůtě člen přestup do jiného základního článku či Klubu 3.8.f. nezaplacením členských příspěvků nejpozději po uplynutí tří měsíců od doby, na kterou byly příspěvky zaplaceny. 3.9. K ukončení členství v základním článku nebo Klubu Hnutí Brontosaurus dojde: 3.9.a. ukončením členství v HB (viz výše) ke dni ukončení členství 3.9.b. písemnou rezignací na členství v základním článku nebo Klubu dnem doručení rezignace předsedovi ZČ. 3.9.c. ze závažných důvodů rozhodnutím valné hromady základního článku dnem doručení rozhodnutí. 3.10. Pozastavení členství, pozastavení činnosti a přestupy členů mezi ZČ a Kluby upřesňují vnitřní předpisy HB. 3.11. V případě, že jedinec (fyzická osoba) nechce být členem HB, ale přesto chce podpořit činnost HB, může získat oficiální statut příznivec Hnutí Brontosaurus dle následujících podmínek: 3.11.a. respektuje programové cíle HB, písemně vyjádří zájem být příznivcem HB, ZČ HB, Klubu HB nebo konkrétního programu či projektu realizovaného HB, ZČ HB nebo Klubem HB 3.11.b. je evidován ZČ HB nebo Radou HB po dobu 5 let, pokud v tomto období nevyjádří s tímto nesouhlas, nebo tento statut nezruší pravomocný orgán HB nebo ZČ HB, případně se nestane řádným členem HB 3.11.c. má právo být minimálně 1 ročně písemně informován o činnosti HB, ZČ HB nebo Klubu a využívat některých výhod členů HB dle aktuálního rozhodnutí pravomocných orgánů HB, ZČ HB nebo Klubu. Článek 4. Organizační struktura 4.1. Organizační strukturu Hnutí Brontosaurus tvoří: 4.1.a. základní články Hnutí Brontosaurus (dále jen ZČ HB) 4.1.b. Kluby Hnutí Brontosaurus (dále jen Klub) 4.1.c. specializované sekce Hnutí Brontosaurus, 4.1.d. Rada Hnutí Brontosaurus (dále jen RHB), 4.1.e. Valná hromada Hnutí Brontosaurus (dále jen VH HB), 4.1.f. Kontrolní a revizní komise Hnutí Brontosaurus (dále jen KRK). Článek 5. Základní článek Hnutí Brontosaurus 5.1. ZČ HB tvoří nejméně 5 členů, z nichž nejméně 3 jsou starší 18 let, nerozhodne-li RHB na základě odůvodněné žádosti jinak. 5.2. Základní článek se řídí Stanovami HB. ZČ může vytvořit vlastní organizační řád a vnitřní předpisy, které vchází v platnost schválením vrcholným orgánem ZČ. 5.3. Organizační strukturu ZČ HB: 5.3.a. výkonný a statutární orgán - tvoří jej předseda a hospodář ZČ, kteří jednají jménem ZČ, v souladu s vůlí VH ZČ organizují činnost ZČ, vedou hospodaření a nakládají s majetkem ZČ. Nestanoví-li organizační řád ZČ jinak, jedná jménem ZČ každý samostatně. Organizační řád ZČ může jednání jménem ZČ upravit odlišně, zejména zřídit radu ZČ jako statutární orgán. 5.3.b. vrcholný orgán - valná hromada ZČ HB, 5.3.c. další orgány dle organizačního řádu ZČ. 5.3.d. Konkrétní povinnosti a práva členů statutárních orgánů a vrcholného orgánu stanoví vnitřní předpisy HB. 5.4. Základní článek vznikne rozhodnutím jeho ustavujícího shromáždění, které zvolí statutární orgán, jehož členové musí být starší 18 let, a následnou registrací RHB v souladu s vnitřními předpisy HB. 5.5. RHB vydává registraci ZČ vždy na jeden rok a písemně tak potvrzuje trvání právní subjektivity ZČ, jsou-li splněny podmínky vyplývající ze stanov. Výjimky uděluje RHB na základě odůvodněné žádosti. ZČ zaniká jako organizační jednotka HB, není-li prodloužena její registrace Radou HB v řádném termínu. 5.6. Zrušení ZČ HB provede svým rozhodnutím Valná hromada ZČ. 5.7. Při zániku ZČ provede likvidaci likvidátor určený VH ZČ. Všechen majetek likvidovaného ZČ, účelově určený např. na ochranu přírody, kulturního a historického dědictví, převede likvidátor na HB. 5.8. Základní články jsou povinny dodržovat Stanovy HB, vnitřní předpisy HB, schválená usnesení VH HB, řídit se organizačními pokyny RHB, podrobit se kontrole KRK HB a odvádět členské příspěvky ve výši, kterou stanoví VH HB. 5.9. Základní článek, souhlasí-li s tím, může být pověřen RHB k výkonu činnosti pro HB nebo k výkonu některé z povinností RHB. Za dobrý výkon takovéto činnosti může RHB základnímu článku udělit určité výhody v souladu se Stanovami a rozhodnutím VH HB. Účetnictví z takové akce se vede odděleně v účetnictví ZČ. Článek 6. Klub Hnutí Brontosaurus 6.1. Klub tvoří nejméně 3 členové, z nichž nejméně 1 je starší 18 let, nerozhodne-li RHB na základě odůvodněné žádosti jinak. 6.2. Organizační strukturu Klubu tvoří vedoucí Klubu a členové Klubu. 6.3. Klub HB vznikne rozhodnutím RHB na základě jeho písemné přihlášky a následnou registrací RHB v souladu s vnitřními předpisy HB. 6.4. RHB vydává písemně registraci Klubu vždy na jeden rok, jsou-li splněny podmínky vyplývající ze stanov. Klub zaniká jako organizační jednotka HB, není-li prodloužena jeho registrace Radou HB v řádném termínu. 6.5. Zrušení Klubu provede svým rozhodnutím Rada HB. 6.6. Kluby jsou povinny dodržovat Stanovy HB, vnitřní předpisy HB, schválená usnesení VH HB, řídit se organizačními pokyny RHB, podrobit se kontrole KRK HB a odvádět členské příspěvky ve výši, kterou stanoví VH HB. 6.7. Účetnictví Klubu je součástí účetnictví HB. Hmotnou zodpovědnost za svěřený majetek a finanční prostředky má Vedoucí klubu. Vedoucí klubu jedná jménem Klubu. Právní úkony jsou v kompetenci statutárního zástupce HB. Článek 7. Rada Hnutí Brontosaurus 7.1. Rada Hnutí Brontosaurus (RHB) řídí a koordinuje činnost HB mezi zasedáními Valných hromad HB. Počet volených členů RHB je 5-12, během volebního období nesmí ale počet členů klesnout pod 3. 7.2. RHB je statutárním orgánem HB. Výkonným orgánem se všemi pravomocemi a funkcemi RHB pro období mezi jednáními RHB je Výkonný výbor RHB (VV RHB). 7.3. Funkční období RHB a VV RHB je maximálně 13 měsíců. 7.4. VV RHB volí přímo Valná hromada HB a jeho členové se automaticky stávají členy RHB. Počet členů Výkonného výboru RHB je 3-5. V případě potřeby má RHB v průběhu volebního období právo doplnit ze svého středu členy Výkonného výboru RHB do maximálního počtu 5. 7.5. V souladu s vnitřními předpisy HB volí RHB ze svých členů předsedu a nejméně jednoho a nejvíce dva místopředsedy. Alespoň jeden z nich musí být členem VV RHB. Pokud RHB nezvolí předsedu (místopředsedu), je tímto určen radní s nejvyšším počtem získaných hlasů delegátů, při rovnosti počtu hlasů se předsedou (místopředsedou) stává nejstarší z nich. Pokud takto určený předseda (místopředseda) odmítne funkci, rezignuje tím současně na místo radního. 7.6. Předseda a místopředseda RHB vystupují ve funkci předsedy a místopředsedy Hnutí Brontosaurus. 7.7. RHB zřizuje kancelář RHB (dále jen KRHB) pro zabezpečení činnosti a plnění administrativních úkolů RHB. KRHB se řídí vnitřními předpisy HB. KRHB není právnickou osobou. Výkon funkce v RHB a VV RHB není v rozporu se zaměstnáním v KRHB. V případě, že není jmenován vedoucí KRHB, je vedením KRHB pověřen VV RHB. 7.8. Jménem RHB a HB jsou oprávněni samostatně jednat pouze předseda a místopředseda. Ostatní členové RHB jsou oprávněni jednat jménem RHB a HB pouze s písemným pověřením předsedy nebo místopředsedy. 7.9. Hlavními úkoly RHB jsou zejména: 7.9.a. zajištění plnění programových cílů HB, 7.9.b. plnění úkolů stanovených Valnou hromadou HB, 7.9.c. zajištění dlouhodobého rozvoje HB, 7.9.d. uzavírání smluv potřebných pro činnost HB, 7.9.e. koordinace činnosti ZČ, Klubů a sekcí HB, 7.9.f. metodická pomoc základním článkům a Klubům, 7.9.g. zprostředkovávání informací, 7.9.h. předložení zprávy o své činnosti Valné Hromadě HB, 7.9.i. vydávat, měnit a schvalovat vnitřní předpisy HB, s výjimkou Jednacího řádu VH, Jednacího řádu RHB, Směrnice KRK, Pravidel hospodaření RHB a KRHB. Měnit předpisy sekcí lze pouze na návrh příslušných sekcí. Vnitřní předpisy jsou platné od okamžiku schválení RHB, pokud RHB nestanoví jinak. Článek 8. Valná hromada Hnutí Brontosaurus 8.1. Vrcholným orgánem HB je Valná hromada (VH) HB. 8.2. Delegáty Valné hromady jsou: 8.2.a. za každý základní článek maximálně dva jeho členové starší 18 let. Jejich delegace musí být písemná a potvrzena předsedou ZČ 8.2.b. za každý Klub HB maximálně jeden jeho člen starší 18 let. Jeho delegace musí být písemná a potvrzena vedoucím Klubu 8.2.c. členové Rady HB a KRK po registraci v místě konání Valné hromady 8.3. Valná hromada se schází minimálně 1x za 13 měsíců. Valnou hromadu svolává Rada Hnutí Brontosaurus, která oznámí písemně všem ZČ, Klubům a volným členům místo, datum jejího konání a organizační pokyny k registraci delegátů. RHB oznamuje svolání Valné hromady minimálně 30 dnů předem; v případech uvedených v bodě 5. tohoto článku minimálně 14 dnů předem. 8.4. Rada Hnutí Brontosaurus je povinna svolat Valnou hromadu do jednoho měsíce, 8.4.a. vyžaduje-li to naléhavá situace, 8.4.b. požádá-li o svolání valné hromady nejméně 1/3 článků, 8.4.c. klesne-li počet členů RHB pod 5 a nejsou již žádní zvolení náhradníci. 8.5. Kontrolní a revizní komise je povinna svolat VH HB do jednoho měsíce, vyžaduje-li to naléhavá situace a není-li možné, aby valnou hromadu svolala RHB. 8.6. Valná hromada je usnášeníschopná, byla-li řádně svolána a jsou-li přítomni zástupci nadpoloviční většiny základních článků a klubů. Pro výpočet usnášeníschopnosti se nepočítají ty ZČ a kluby, jimž bylo do Valné hromady pozastaveno členství nebo které bez písemné omluvy (tomu, kdo svolává VH, nejpozději do zahájení VH) nevyslaly žádného zástupce. Zástupci ZČ nebo klubů, kterým bylo pozastaveno členství, se mohou jako delegáti VH zaregistrovat, jakmile VH obnoví členství jejich článku nebo klubu. 8.7. Valná hromada se při svém jednání řídí jednacím řádem Valné hromady. 8.8. Valná hromada zejména: 8.8.a. volí členy a náhradníky RHB, popřípadě je potvrzuje ve funkci, 8.8.b. volí členy a náhradníky KRK, popřípadě je potvrzuje ve funkci, 8.8.c. projednává a schvaluje rámcový plán činnosti a hospodaření RHB a formuluje úkoly pro RHB na další volební období, 8.8.d. schvaluje Stanovy HB a jejich změny, další dokumenty významné pro celé HB. 8.8.e. projednává a schvaluje zprávu o činnosti RHB, vyjadřuje se k činnosti RHB, vydává závazné pokyny k odstranění nedostatků, 8.8.f. stanovuje na další kalendářní rok částku odváděnou ve prospěch HB z vybíraných členských příspěvků (Volní členové platí pouze tuto částku. Evidovaným členům může tuto částku navýšit ZČ o členské příspěvky ZČ. Evidovaným členům Klubu může tuto částku navýšit RHB na základě doručené písemné žádosti vedoucího příslušného Klubu.) 8.8.g. projednává předložené zprávy a návrhy a zaujímá k nim závazná stanoviska. 8.8.h. schvaluje Směrnice Kontrolní a revizní komise, 8.8.i. rozhoduje o zrušení členství volných členů a základních článků, 8.8.j. zřizuje a ruší sekce (ve smyslu článku 9 těchto Stanov), schvaluje jejich prováděcí předpisy a vedoucího sekce, 8.8.k. řeší stížnosti na Radu Hnutí Brontosaurus a Kontrolní a revizní komisi. Článek 9. Kontrolní a revizní komise 9.1. Kontrolní a revizní komise je volena Valnou hromadou v počtu 3 členů a nejvýše 2 náhradníků. Za svoji činnost odpovídá KRK Valné hromadě. Předsedu KRK volí členové KRK ze svého středu. 9.2. KRK vykonává samostatně kontrolní a revizní činnost, při své činnosti nezasahuje do pravomoci orgánů HB, řídí se Stanovami HB, Směrnicí Kontrolní a revizní komise, kterou schvaluje VH HB, a obecně závaznými předpisy. 9.3. KRK předkládá VH HB zprávu o provedených kontrolách a vyjádření ke zprávě RHB. Článek 10. Sekce 10.1. Pro snazší organizaci činnosti schvaluje VH HB vznik specializovaných sekcí, které sdružují odborníky a přední osobnosti HB stejného zaměření. Sekce v oboru své působnosti vydávají organizační řády, které vejdou v platnost po schválení RHB. Sekce může v oboru své působnosti vydávat pokyny pro základní články, kluby nebo jejich jednotlivé členy. Závěry sekce závazné pro ZČ nebo Kluby musí schválit RHB 10.2. Sekce má svou vlastní organizační strukturu. Sekce je podřízena VH HB. 10.3. RHB je oprávněna pozastavit činnost sekce a je povinna jí to neprodleně oznámit. 10.4. VH HB je oprávněna svým usnesením ukončit činnost sekce. Článek 11. Právní subjektivita a hospodaření 11.1. Hnutí Brontosaurus a ZČ HB jsou samostatnými právnickými osobami. Svou hospodářskou činnost mohou provozovat na základě platných předpisů, norem a vnitřních předpisů HB. Klub je organizační složka HB a nemá právní subjektivitu. 11.2. Každý právní subjekt rozhoduje o svém financování a hospodaření sám v souladu s platnými zákony, Stanovami a vnitřními předpisy Hnutí Brontosaurus a za svou činnost nese plnou odpovědnost. 11.3. Příjmy Hnutí Brontosaurus tvoří zejména: členské příspěvky, poplatky účastníků akcí, příjmy z vlastní činnosti, dotace, granty nadací a dary. 11.4. Majetek získaný v době činnosti ZČ je majetkem tohoto právního subjektu a rozhodují o něm jeho členové. 11.5. Majetek získaný v době činnost Klubu je majetkem HB. RHB jej danému Klubu zapůjčí k užívání. 11.6. V souladu se Stanovami mohou základní články nebo kluby pořádat akce pro své členy i pro veřejnost. Organizátor akce vede akci z pověření předsedy HB, předsedy ZČ nebo vrcholného orgánu základního článku v souladu s vnitřními předpisy HB a základního článku. 11.7. V souladu se Stanovami a ostatními vnitřními předpisy HB a platnými právními předpisy ZČ, Klubu a RHB zejména: 11.8. pečují o životní prostředí 11.9. organizují výchovně-vzdělávací činnost, výukové programy pro školy, instituce i veřejnost 11.10. získávají do vlastnictví, nájmu a péče nemovitosti a lokality významné z hlediska ochrany přírody, kulturní a historické nemovitosti a lokality 11.11. provádějí výzkumnou a informační činnost, vydávají publikace, zpravodaje apod. 11.12. provádějí filmovou, fotografickou, hudební, výtvarnou a jinou kulturní činnost 11.13. provádějí hospodářskou a poradenskou činnost v oblasti ochrany přírody a krajiny a péče o životní prostředí, v oblasti managementu chráněných území, památkových objektů a lokalit 11.14. organizují vzdělávací kursy pro pedagogické pracovníky a organizátory volnočasových aktivit 11.15. organizují letní tábory, víkendové a jiné krátkodobé akce, besedy, semináře, tematické, ozdravné a poznávací pobyty a zájezdy 11.16. organizují soutěže, výstavy, sportovní akce 11.17. organizují pravidelnou dlouhodobou činnost oddílů a zájmových kroužků. Článek 12. Zánik Hnutí Brontosaurus 12.1. O zániku Hnutí Brontosaurus rozhoduje 2/3 většina hlasů delegátů Valné hromady Hnutí Brontosaurus, která zároveň určí likvidátora. 12.2. Majetek HB, účelově určený např. na ochranu přírody či kulturního a historického dědictví, převede při zániku HB likvidátor na neziskovou organizaci stejného zaměření. Tato rozhodnutí likvidátor provede po dohodě s poskytovateli vázaného majetku. Článek 13. Závěrečná ustanovení: 13.1. Pravidla pro výkon Stanov, vnitřních nařízení a směrnic HB vždy stanoví nebo schvaluje vrcholný orgán, který je nadřízený výkonnému orgánu, pro nějž budou předpisy nebo směrnice závazné. 13.2. Hnutí Brontosaurus neodpovídá za závazky ZČ a ZČ neodpovídají za závazky RHB. 13.3. Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem schválení 26. 2. 2005 Tomáš Hradil předseda Hnutí Brontosaurus